Przejdź do treści

Fundusze Inwestycyjne

  Jeśli posiadamy niewielkie nadwyżki finansowe, to zainwestowanie ich w fundusze inwestycyjne może być dobrym pomysłem. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych często dają możliwość lokowania nawet niewielkich środków. Co to jest fundusz inwestycyjny i dlaczego warto lokować pieniądze właśnie tam. Tego, i kilku innych ciekawych rzeczy dowiesz się z naszego artykułu.

  FUNDUSZE INWESTYCYJNE

  Czym są fundusze inwestycyjne

  Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w jedno przedsięwzięcie. Inicjują je Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czyli podmioty uprawnione do zarządzania powierzonymi pieniędzmi. Towarzystwo to zazwyczaj duża instytucja – np. bank. Istnieją fundusze dające możliwość zainwestowania nawet niewielkich kwot – np. 50-100 zł.

  Działalność funduszy inwestycyjnych normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. Jest to dokument, który określa fundusz inwestycyjny jako osobę prawną. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie pieniędzy, które zostały zebrane od inwestorów. Fundusze lokują całość zebranych pieniędzy w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w inne prawa majątkowe.

  Osoba, która ulokowała swoje pieniądze w funduszu inwestycyjnym, musi otrzymać potwierdzenie. Może ono być udzielone w postaci jednostki uczestnictwa lub jako certyfikat inwestycyjny. Ich wartość reguluje wartość aktywów, w które inwestuje fundusz. Stanowią tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz.

  Rodzaje funduszy inwestycyjnych

  Jednym z najważniejszych podziałów funduszy inwestycyjnych wynika z wyżej wspomnianej ustawy. Klasyfikuje ona fundusze według formy uczestnictwa:

  • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – najbardziej popularne fundusze, kierowane do każdego inwestora. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą lokować pieniądze wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe,
  • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – od otwartego funduszu inwestycyjnego różni się tym, że statut funduszu SFIO określa, kto może być jego uczestnikiem,
  • Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – emitują one certyfikaty, których liczba jest stała. Aktywa są inwestowane głównie w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w spółkach z.o.o. czy waluty.

  Miejsce lokowania kapitału przez fundusze inwestycyjne

  Fundusze inwestycyjne można podzielić na cztery rodzaje ze względu na miejsce lokowania pieniędzy. Można do nich zaliczyć:

  • fundusze pieniężne – zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe inwestycje. Instrumentem finansowym są tutaj bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe. czy też bony komercyjne. Są one emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ale też np. przez gminy. Charakteryzują się niskim ryzykiem – jest ono związane ze zmianą stóp procentowych czy ryzykiem walutowym. Zysk nie będzie wysoki – porównywalny z lokatami;
  • fundusze dłużne – inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Również są emitowane przez Skarb Państwa czy gminy, ale też i przez firmy. Można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych i fundusze papierów korporacyjnych. Oczekiwany zysk jest wyższy od poziomu lokaty bankowej, chociaż nieznacznie. Ryzyko również jest nieco wyższe;
  • fundusze mieszane – takie fundusze inwestują w różne aktywa – zarówno w akcje, jak i w obligacje czy bony. Ryzyko związane jest tutaj z okresowymi spadkami wartości;
  • fundusze akcji – główną cechą charakterystyczną jest aktywna polityka inwestycyjna. Aktywa są lokowane w akcje i inne papiery wartościowe. Zysk jest bardziej atrakcyjny niż w funduszu pieniężnym czy dłużnym. Ryzyko natomiast jest proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

  Jak inwestować w fundusze Inwestycyjne

  Trzeba pamiętać, że nie powinno się inwestować pieniędzy, których utrata może wpłynąć na zmniejszenie poziomu życia. Poduszka bezpieczeństwa, czyli tzw. pieniądze na czarną godzinę nie powinny stanowić kapitału inwestycji.

  Jeśli kwota inwestycje została już przeznaczona, to mimo wszystko nie należy takiej decyzji podejmować pochopnie. Czym warto kierować się w czasie inwestowania? Istnieje kilka elementów, które każdy inwestor powinien przemyśleć. Należy do nich:

  1. możliwości finansowe inwestora,
  2. własna skłonność do ryzyka inwestora,
  3. cel inwestycji,
  4. okres na jaki inwestor chce ulokować pieniądze,
  5. oczekiwania związane z zyskiem.


  Ponadto osoba, która chce inwestować pieniądze, powinna najpierw zadbać o własną edukację w tym zakresie. Dobrze jest poświęcić na to więcej czasu, aby w przyszłości uniknąć niektórych błędów. Inwestor powinien pamiętać, że nawet jeśli jego inwestycjami zajmuje się bank, to jednak wiedza o tym, na co są przeznaczane pieniądze stanowi ochronę dla własnych pieniędzy.

  Najlepsze efekty przynoszą długoterminowe inwestycje. Tutaj warto być cierpliwym i nie martwić się hossą czy bessą – to są zjawiska przejściowe. Niekorzystny moment wystarczy przeczekać lub przenieść część kapitału z funduszu akcyjnego do funduszu stałego dochodu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *